Engineering Dictionary
 

  More

 

  Set As HomePage  Dictionary (ทั่วไป) - Eng. Dic (ช่าง) -TumCivil

  © Your search result(s) for = N

  © Looking for English <-> Thai Dictionary for N (Click here to see more) (Cool)
  © Looking for our engineering software for N (Click here to see more)

ดิกชันนารีออนไลน์ แปลภาษา แปลคำศัพท์ทั่วไป  English <-> Thai คลิกที่นี่ (Cool)   |   English <-> Thai Dictionary for = N

Top 5 Keywords Last 5 Keywords คำที่ควรรู้

                                ขยายผลการค้นหา (เพิ่มเติม)
 
    ค้นหา ' N ' ต่อใน TumCivil LEXiTRON Dictionary
     ค้นหา ' N ' ต่อใน ซอฟต์แวร์ ของเราทั้งหมด
     ค้นหา ' N ' ต่อใน บทความของ TumCivil.com
     ค้นหา ' N ' ต่อใน ภาษาสนุก ดอทคอม คำศัพท์
     ค้นหา ' N ' ต่อใน Lexitron ของ Nectec
     ค้นหา ' N ' ต่อใน Google.co.th
     ค้นหา ' N ' ต่อใน วิกิพีเดีย (สารานุกรมเสรี)
     Download  โปรแกรม Engineering Dictionary Desktop v2 (Cool)
 

  ใบอนุญาต
  วิศวกร
  ภาคีวิศวกร
  สามัญวิศวกร
  วุฒิวิศวกร
  วิศวกรรม
  engineering


  Print Friendly Page สั่งพิมพ์ (หน้านี้)

 
« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »  14428 results. 
 
dccliNator เครื่องมือสำหรับวัดหาความลาดเอียงของระดับแนวราบ
tape ผ้ายางพันสายไฟ
A อนันยอุณหภูมิ
A CoatiNgs (ENglish) CoatiNgs oN hot-dipped galvaNized steels processed to coNvert the coatiNg completely to ziNc-iroN alloys; dull gray iN appearaNce, have No spaNgle, aNd after proper preparatioN, are well suited for paiNtiNg.
A ElevatioN (ENglish) The top level of the boiler firebox where four oil guNs are located. The oil guNs are used to produce steam aNd maiNtaiN pressure while the boiler is oN oil fire.
a pair of stairs บันไดที่ทำเป็นตอนหรือทอดหนึ่ง, บันไดหนึ่งทอดถึง apair of steps บันไดหนึ่งทอดถึง oNe pair back ห้องชั้นบนข้างหลังที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง oNe pair froNt ห้องชั้นสองข้างหน้าที่ขึ้นบันไดทอดเดียวถึง (ถ้าเป็นห้องชั้นสามข้างหน้าใช้ two pair froNt หรือชั้นสี่ ใช้ tree pair back froNt)
A Sheet Metal Screw (eNglish) Sheet metal screws with (a) sharp-poiNted eNds; aNd (b) fewer threads per iNch thaN type AB screws; aNd (c) deeper threads with bettere grippiNg power thaN type AB. The iNdustrial FasteNers INstitue iNcorrectly labes type A aN “obsolete” thread though it is uNiversally preferred iN 18-8 staiNless over type AB, especially by the mariNe iNdustry.
A.C. อักษรย่อขอคำว่า AlterNatiNg CurreNt = กระแสไฟสลับ
A.C. = alterNatiNg curreNt ไฟฟ้ากระแสสลับ
A.C.petrol pump ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง A.C. (หรือที่เรียกกันว่า ปั๊ม A.C. ทำหน้าที่ดูดน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังบรรจุส่งไปยังคาบูเรเตอร์ ปั๊ม A.C.ตั้งอยู่ระหว่างกลางของท่อน้ำมันจากถังไปสู่ตัวคาบูเรเตอร์)
A.G.C. Systems (Automatic Gauge CoNtrol) Hydraulic or electric system that supplies the force to the A.G.C. roll force cyliNders.
A.I.C.B.= Associate of the INstitute of Civil ENgiNeers สมาคมวิศวกรโยธา
A.W.G.(AmaricaN wire gauge) มาตรฐานของลวดสายไฟฟ้าของอเมริกัน
AAC - Autoclaved Aerated CoNcrete (CoNcrete ENgiNeeriNg) ExceptioNally lightweight precast coNcrete with high thermal qualities aNd fire resisteNce. Suitable for cuttiNg with ordiNary haNd tools. Mix desigN is composed of portlaNd cemeNt, saNd or siliceous material, lime, gypsum, fiNely powdered alumiNum, aNd water. INitial mix is a combiNatioN of portlaNd cemeNt, saNd, lime aNd gypsum to produce a slurry. FiNely powdered alumiNum mixed iNto a paste is added prior to placemeNt iNto large, rail-like forms. The fiNely powdered alumiNum reacts with the alkaliNe compoNeNts of the cemeNt aNd lime to produce hydrogeN gas, which iNcreases the volume approximately five times produciNg a uNiformly, dispersed cellular structure. UNits are cut to required shape. UNits are placed iN aN autoclave, aN eNclosed pressurized chamber, aNd steam cured at 3500 F. Approximately 80% of the ultimate volume coNsists of air voids.
AB Srews (eNglish) Sheet metal screws with poiNted eNds similar to type-A screws aNd thread dimeNsioNs similar to type-B. Type AB screws are seldom used iN staiNless.
abacus ส่วนยอดสุดของหัวเสา
abasorbeNt cottoN สำลี
abat-veNt บานเกล็ดทำไว้ที่ผนังด้านนอ เพื่อให้แสงและอากาศเข้าแต่กันลม
aberratioN ความคลาด [สำรวจ, วิชาถ่ายภาพ]
abfarad หน่วยวัดความจุของกระแสไฟฟ้าที่มีอยู่ในตัวคอนเดนเซอร์


« First ‹ Prev l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l Next › Last »
 
   

 © Browse Dictionary : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 © เรียงตามอักษร :


TumCivil.com Main Sections : Home - Tools Center - Webboard - Engineering Software D/L - Eng. Software Shop - Tips & Kowledge

TumCivil.com @ Home Page - Eng. Dic Search Home - Bookmark เก็บหน้านี้ไว้ดู Set As HomePage ตั้ง TumCivil Dic. Search ที่คุณเปิดเว็บ

อ้างอิงที่มาส่วนหนึ่งจาก : วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท. เทคโนโลยี  โดย ศ.ดร.มงคล เดชนครินทร์Copyright © Since 2000 TumCivil Networks All Right Reserved.
Tumcivil ® is a servicemark of  Faculty of Engineering Mahidol University Thailand.