ตัวอย่างเอกสารการเรียนการสอน " การออกแบบพื้นโพสเทนชั่นสำหรับอาคารสูง " - 1520 - ตัวอย่างเอกสารการเรียนการสอน " การออกแบบพื้นโพสเทนชั่นสำหรับอาคารสูง " - tumcivil -> [ 848 / 0 ]
เอกสารการเรียนการสอน " เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง " - 1519 - เอกสารการเรียนการสอน " เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง " - tumcivil -> [ 549 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม " - 1518 - เอกสาร " ตัวอย่างสัญลักษณ์ และอักษรย่อที่ใช้ในการเขียนแบบวิศวกรรม " - tumcivil -> [ 134 / 0 ]
รายการคำนวณ ออกแบบไซโล (Silo Design) - 1517 - รายการคำนวณ ออกแบบไซโล (Silo Design) - tumcivil -> [ 559 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น (BASIC STRUCTURAL DYNAMICS) " - 1516 - เอกสารการบรรยาย " พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น (BASIC STRUCTURAL DYNAMICS) " - tumcivil -> [ 194 / 0 ]
เอกสารอ้างอิง " การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกร ตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ " - 1515 - เอกสารอ้างอิง " การกำหนดอัตราค่าจ้างวิศวกร ตามระดับใบอนุญาตวิศวกรทุกระดับ " - tumcivil -> [ 300 / 0 ]
เอกสารการสอน " เรื่องการออกแบบพื้นไร้คาน RC Flat Slab " - 1514 - เอกสารการสอน " เรื่องการออกแบบพื้นไร้คาน RC Flat Slab " - tumcivil -> [ 322 / 0 ]
เอกสาร " การทำงานบนที่สูงและการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ " - 1513 - เอกสาร " การทำงานบนที่สูงและการป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุ " - tumcivil -> [ 129 / 0 ]
รายการคำนวณ " ขนาดหินป้องกันการกัดเซาะ " - 1512 - รายการคำนวณ " ขนาดหินป้องกันการกัดเซาะ " - tumcivil -> [ 180 / 0 ]
บทความเรื่อง " วิศวกรโครงสร้างที่ดี " - 1511 - บทความเรื่อง " วิศวกรโครงสร้างที่ดี " - tumcivil -> [ 205 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย "เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)" - 1510 - เอกสารการบรรยาย "เสาเข็มเจาะใหญ่ (Large Bored Pile)" - tumcivil -> [ 196 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบคานอย่างง่าย รับแรงแผ่นดินไหว" - 1509 - ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบคานอย่างง่าย รับแรงแผ่นดินไหว" - tumcivil -> [ 259 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักพื้นสำเร็จรูปลงคาน" - 1508 - ตัวอย่างเอกสาร "การถ่ายน้ำหนักพื้นสำเร็จรูปลงคาน" - tumcivil -> [ 322 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบแผ่นรองรับใต้เสา Column Base Plates Design" - 1507 - ตัวอย่างเอกสาร "การออกแบบแผ่นรองรับใต้เสา Column Base Plates Design" - tumcivil -> [ 241 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก" - 1506 - ตัวอย่างเอกสาร "บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก" - tumcivil -> [ 231 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบคานคอนกรีตสำเร็จ " - 1505 - เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบคานคอนกรีตสำเร็จ " - tumcivil -> [ 276 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "พื้นวางบนดิน (Slab on Ground)" - 1504 - ตัวอย่างเอกสาร "พื้นวางบนดิน (Slab on Ground)" - tumcivil -> [ 558 / 0 ]
ตัวอย่างเอกสาร "คานที่มีช่องเปิด" - 1503 - ตัวอย่างเอกสาร "คานที่มีช่องเปิด" - tumcivil -> [ 264 / 0 ]
VDO เทคนิคการทดสอบเสาเข็ม / กรณีศึกษาปัญหาฐานราก / ประสบการณ์ในการทำงาน (งานเก๋า 2017) - 1502 - VDO เทคนิคการทดสอบเสาเข็ม / กรณีศึกษาปัญหาฐานราก / ประสบการณ์ในการทำงาน (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 220 / 0 ]
VDO แนวคิดโครงสร้างช่วงยาวมาก (Long Span Structures Structural System) (งานเก๋า 2017) - 1501 - VDO แนวคิดโครงสร้างช่วงยาวมาก (Long Span Structures Structural System) (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 167 / 0 ]
VDO ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Steel Construction) (งานเก๋า 2017) - 1500 - VDO ประสบการณ์และเทคนิคในการก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก (Steel Construction) (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 140 / 0 ]
VDO การบรรยายเรื่อง การแนะนำหนังสือ SketchUp for Construction Work (งานเก๋า 2017) - 1499 - VDO การบรรยายเรื่อง การแนะนำหนังสือ SketchUp for Construction Work (งานเก๋า 2017) - tumcivil -> [ 138 / 0 ]
รายการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของ เสาเข็ม โดย อ.สถาพร คูวิจิตรจารุ อธิบายโดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว - 1498 - รายการคำนวณค่าน้ำหนักบรรทุกของ เสาเข็ม โดย อ.สถาพร คูวิจิตรจารุ อธิบายโดย ผศ.สมศักดิ์ คำปลิว - tumcivil -> [ 587 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบเสา ในอาคารสูง " - 1497 - เอกสาร " ตัวอย่างการออกแบบเสา ในอาคารสูง " - tumcivil -> [ 514 / 0 ]
เอกสาร " ตัวอย่างรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างสะพาน LRFD " - 1496 - เอกสาร " ตัวอย่างรายการคำนวณออกแบบโครงสร้างสะพาน LRFD " - tumcivil -> [ 313 / 0 ]
ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาคารประเภทต่างๆ อาคารสูง, อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่ - 1495 - ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาคารประเภทต่างๆ อาคารสูง, อาคารสูง / อาคารขนาดใหญ่พิเศษ, อาคารขนาดใหญ่ - tumcivil -> [ 383 / 0 ]
เอกสารการสอน "ท่อในงานไฟฟ้า" - 1494 - เอกสารการสอน "ท่อในงานไฟฟ้า" - tumcivil -> [ 211 / 0 ]
เอกสารการสอน "งานเชื่อมโลหะ" - 1493 - เอกสารการสอน "งานเชื่อมโลหะ" - tumcivil -> [ 194 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Wall Lifting " - 1492 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Wall Lifting " - tumcivil -> [ 260 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Concrete Wall Panel " - 1491 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Precast Concrete Wall Panel " - tumcivil -> [ 229 / 0 ]
" เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Shear Force " - 1490 - " เอกสาร โครงการศึกษาระบบสำเร็จรูป Shear Force " - tumcivil -> [ 200 / 0 ]
" เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด " - 1489 - " เอกสาร หลักการออกแบบโครงสร้างพิเศษสำหรับต้านทานแรงระเบิด " - tumcivil -> [ 319 / 0 ]
" เอกสาร การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง และ แรงอัด " - 1488 - " เอกสาร การต่อเหล็กเสริมรับแรงดึง และ แรงอัด " - tumcivil -> [ / ]
" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ " - 1487 - " ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์ " - tumcivil -> [ 502 / 0 ]
" ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล.โดยวิธีกำลัง รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - 1486 - " ตัวอย่างการออกแบบพื้นไร้คาน ค.ส.ล.โดยวิธีกำลัง รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - tumcivil -> [ 412 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การวิบัติของอาคารและการสารวจและตรวจสอบอาคาร " - 1485 - เอกสารการบรรยาย " การวิบัติของอาคารและการสารวจและตรวจสอบอาคาร " - tumcivil -> [ 593 / 0 ]
รายการคำนวณ ออกแบบสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - 1484 - รายการคำนวณ ออกแบบสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก - tumcivil -> [ 2190 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การชำรุดของทาง PAVEMENT ชำรุด DISTRESS " - 1483 - เอกสารการบรรยาย " การชำรุดของทาง PAVEMENT ชำรุด DISTRESS " - tumcivil -> [ 878 / 0 ]
ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ " โครงหลังคา " - 1482 - ตัวอย่างการคำนวณออกแบบ " โครงหลังคา " - tumcivil -> [ 2239 / 0 ]
รายการคำนวณ " แพทำจากไม้ไผ่ตงที่ใช้บรรทุกรถและสัมภาระข้ามทะเลสาบไปเกาะ " - 1481 - รายการคำนวณ " แพทำจากไม้ไผ่ตงที่ใช้บรรทุกรถและสัมภาระข้ามทะเลสาบไปเกาะ " - tumcivil -> [ 511 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การให้สัญญามือ สำหรับ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ " - 1480 - เอกสารการบรรยาย " การให้สัญญามือ สำหรับ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และชนิดเคลื่อนที่ " - tumcivil -> [ 321 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " ตัวอย่างการออกแบบบันได ค.ส.ล. ง่ายๆ อ.ซือแป๋ " - 1479 - เอกสารการบรรยาย " ตัวอย่างการออกแบบบันได ค.ส.ล. ง่ายๆ อ.ซือแป๋ " - tumcivil -> [ 579 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น มีดาดฟ้า โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1478 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น มีดาดฟ้า โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 1850 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1477 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 2 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 1961 / 0 ]
รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1476 - รายการคำนวณ อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 1267 / 0 ]
รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น - 1475 - รายการคำนวณ รายการวิเคราะห์ แรงแผ่นดินไหว อาคารพักอาศัยรวม 7 ชั้น - tumcivil -> [ 1738 / 0 ]
" ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - 1474 - " ตัวอย่างออกแบบพื้นโพสเทนชั่น รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี " - tumcivil -> 9 ธ.ค. 2559 16:17 [ 743 / 1 ]
" การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast " - 1473 - " การก่อสร้างและออกแบบอาคารที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตชิ้นส่วนหล่อสำเร็จ Precast " - tumcivil -> [ 620 / 0 ]
" เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast " - 1472 - " เทคนิคและการคำนวณวิศวกรรม ของการขนส่ง / การยก / การเคลื่อนย้าย องค์อาคารหล่อสำเร็จ Precast " - tumcivil -> [ 498 / 0 ]
VDO การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก (Visual Basic) รุ่นที่ 1 - 1471 - VDO การพัฒนาซอฟต์แวร์ในงานวิศวกรรมโยธาด้วยวิชวล เบสิก (Visual Basic) รุ่นที่ 1 - tumcivil -> [ 257 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า โดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารเตี้ย และ การทดสอบแบบจำลองอาคารในอุโมงค์ลม " - 1470 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า โดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารเตี้ย และ การทดสอบแบบจำลองอาคารในอุโมงค์ลม " - tumcivil -> [ 609 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า และการตอบสนอง โดยวิธีการอย่างละเอียด สำหรับอาคารสูง " - 1469 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่า และการตอบสนอง โดยวิธีการอย่างละเอียด สำหรับอาคารสูง " - tumcivil -> [ 516 / 0 ]
เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารสูงปานกลาง " - 1468 - เอกสารการบรรยาย " การคำนวณแรงลมสถิตเทียบเท่าโดยวิธีการอย่างง่าย สำหรับอาคารสูงปานกลาง " - tumcivil -> [ 338 / 0 ]
VDO การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10 - 1467 - VDO การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 10 - tumcivil -> [ 261 / 0 ]
VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.18) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 - 1466 - VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 (v.18) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4 - tumcivil -> [ 397 / 0 ]
รายการคำนวณเขื่อนกันดินพัง - 1465 - รายการคำนวณเขื่อนกันดินพัง - tumcivil -> [ 2576 / 0 ]
รายการคำนวณงานติดตั้ง Tower Crane - 1464 - รายการคำนวณงานติดตั้ง Tower Crane - tumcivil -> [ 1209 / 0 ]
การออกแบบคานโค้งในระนาบ / การออกแบบคานโค้ง - 1463 - การออกแบบคานโค้งในระนาบ / การออกแบบคานโค้ง - tumcivil -> [ 786 / 0 ]
ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น - 1462 - ตัวอย่างออกแบบฐานรากคอนโดมีเนียมสูง 8 ชั้น - tumcivil -> [ 867 / 0 ]
ตัวอย่างการออกแบบคานลึก (Deep Beam) - 1461 - ตัวอย่างการออกแบบคานลึก (Deep Beam) - tumcivil -> [ 702 / 0 ]
ตัวอย่างการออกแบบฐานรากชิดเขตที่ดินและมีอาคารข้างเคียง - 1460 - ตัวอย่างการออกแบบฐานรากชิดเขตที่ดินและมีอาคารข้างเคียง - tumcivil -> [ 803 / 0 ]
รายการคำนวณออกแบบเสาอากาศ (Antenna_Pole) - 1459 - รายการคำนวณออกแบบเสาอากาศ (Antenna_Pole) - tumcivil -> [ 985 / 0 ]
เอกสารการสอน " กฏหมายก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 " - 1458 - เอกสารการสอน " กฏหมายก่อสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 " - tumcivil -> [ 1400 / 0 ]
VDO การใช้ Microsoft Project (2013) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 - 1457 - VDO การใช้ Microsoft Project (2013) เพื่อบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6 - tumcivil -> [ 564 / 0 ]
รายการคำนวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา - 1456 - รายการคำนวณโครงสร้างอาคารโรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ฉะเชิงเทรา - tumcivil -> [ 3640 / 0 ]
VDO การคำนวณออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (ประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10 - 1455 - VDO การคำนวณออกแบบอาคารโรงงานและบ้านพักอาศัย (ประยุกต์ใช้งานจริง) รุ่นที่ 10 - tumcivil -> [ 818 / 0 ]
รายการคำนวณนั่งร้านแบบโครงเหล็กกระเช้า ใช้รอกเชือก - 1454 - รายการคำนวณนั่งร้านแบบโครงเหล็กกระเช้า ใช้รอกเชือก - tumcivil -> [ 1817 / 0 ]
รายการคำนวณเสริมกำลังโครงสร้างขั้นดาดฟ้า - 1453 - รายการคำนวณเสริมกำลังโครงสร้างขั้นดาดฟ้า - tumcivil -> [ 1409 / 0 ]
รายการคำนวณตรวจสอบฐานราก กรณีเสาเข็มหนีศูนย์ - 1452 - รายการคำนวณตรวจสอบฐานราก กรณีเสาเข็มหนีศูนย์ - tumcivil -> [ 3322 / 0 ]
ตัวอย่างรายการคำนวณ การออกแบบบ่อน้ำวางบนดินแบบไม่มีฝาถัง - 1451 - ตัวอย่างรายการคำนวณ การออกแบบบ่อน้ำวางบนดินแบบไม่มีฝาถัง - tumcivil -> [ 1354 / 0 ]
VDO การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ ด้วย DON_POST รุ่นที่ 1 (ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์) - 1450 - VDO การคำนวณและออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงทีหลังอย่างมืออาชีพ ด้วย DON_POST รุ่นที่ 1 (ดร.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และ อ.ภาคภูมิ วานิชกมลนันท์) - tumcivil -> [ 1050 / 0 ]
รายการคำนวณ THE PALAYANA HOTEL อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นมีดาดฟ้า และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1449 - รายการคำนวณ THE PALAYANA HOTEL อาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นมีดาดฟ้า และ ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 2340 / 0 ]
รายการคำนวณอาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - 1448 - รายการคำนวณอาคารพักอาศัย คสล. 3 ชั้น โหมดงานวิศวกรรมโครงสร้าง - tumcivil -> [ 4028 / 0 ]
VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (2015) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 9 - 1447 - VDO การประยุกต์ใช้โปรแกรม ETABS (2015) เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 9 - tumcivil -> [ 841 / 0 ]
VDO การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner P3.1 อย่างมืออาชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 2 - 1446 - VDO การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner P3.1 อย่างมืออาชีพเบื้องต้น รุ่นที่ 2 - tumcivil -> [ 294 / 0 ]
VDO การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1 - 1445 - VDO การวางแผนและควบคุมโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project 2003 (สำหรับวิศวกร) รุ่นที่ 1 - tumcivil -> [ 348 / 0 ]
VDO พูดคุยกับ รศ.เอนก ศิริพานิชกร เรื่องงานเก๋า 2017 และ การปลอมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รศ.เอนกโดนเอง) - 1444 - VDO พูดคุยกับ รศ.เอนก ศิริพานิชกร เรื่องงานเก๋า 2017 และ การปลอมใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (รศ.เอนกโดนเอง) - tumcivil -> [ 361 / 0 ]
แบบรายละเอียดโครงสร้าง | HAND OUT DETAIL | Precast Housing - 1443 - แบบรายละเอียดโครงสร้าง | HAND OUT DETAIL | Precast Housing - tumcivil -> [ 1195 / 0 ]
VDO การคำนวณกำลังน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลเจาะสำรวจดิน (ดร.ธเนศ วีระศิริ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1442 - VDO การคำนวณกำลังน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจากผลเจาะสำรวจดิน (ดร.ธเนศ วีระศิริ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 965 / 0 ]
 VDO การตรวจสอบโครงสร้างอาคารในเชิงลึก (อ.สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1441 - VDO การตรวจสอบโครงสร้างอาคารในเชิงลึก (อ.สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 419 / 0 ]
 VDO การป้องกันการพังทลายของลาดดิน (รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1440 - VDO การป้องกันการพังทลายของลาดดิน (รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 528 / 0 ]
VDO การเขียน Shear and Bending Moment Diagram ด้วยวิธี Inspection Method (ดร.ธเนศ วีระศิริ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1439 - VDO การเขียน Shear and Bending Moment Diagram ด้วยวิธี Inspection Method (ดร.ธเนศ วีระศิริ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 510 / 0 ]
VDO การตรวจสอบพื้นไร้คานคสล.และคอร.ระบบโพสต์เทนชั่น โดยการคำนวณอย่างง่าย (รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1438 - VDO การตรวจสอบพื้นไร้คานคสล.และคอร.ระบบโพสต์เทนชั่น โดยการคำนวณอย่างง่าย (รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 488 / 0 ]
VDO Steel Connection and Modular Sytem (อ.ณัฐพล สุทธิธรรม) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1437 - VDO Steel Connection and Modular Sytem (อ.ณัฐพล สุทธิธรรม) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 391 / 0 ]
VDO การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ (อ.บุษกร แสนสุข) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1436 - VDO การบริหารจัดการระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ (อ.บุษกร แสนสุข) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 262 / 0 ]
VDO การตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมืออาชีพ (ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1435 - VDO การตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบมืออาชีพ (ผศ.ชลชัย ธรรมวิวัฒนุกูร) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 339 / 0 ]
VDO ขยะกับโรงไฟฟ้าแหล่งพลังงานที่ไม่ควรมองข้าม (รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1434 - VDO ขยะกับโรงไฟฟ้าแหล่งพลังงานที่ไม่ควรมองข้าม (รศ.ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 280 / 0 ]
VDO อนาคตอาชีพผู้ตรวจสอบอาคารในเมืองไทย (อ.อุทัย คำเสนาะ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - 1433 - VDO อนาคตอาชีพผู้ตรวจสอบอาคารในเมืองไทย (อ.อุทัย คำเสนาะ) (ตอน ธเนศ ปล่อยของ 2016) - tumcivil -> [ 278 / 0 ]
VDO เทคนิคและประสบการณ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ในแบบฉบับโปรแกรมเมอร์อาวุโส + การเปิดตัว โปรแกรม WRC - 1432 - VDO เทคนิคและประสบการณ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ในแบบฉบับโปรแกรมเมอร์อาวุโส + การเปิดตัว โปรแกรม WRC - tumcivil -> [ 443 / 0 ]
รายการคำนวณงานตรวจสอบฐานราก เพื่อติดตั้ง Tower Crane - 1431 - รายการคำนวณงานตรวจสอบฐานราก เพื่อติดตั้ง Tower Crane - tumcivil -> [ 2672 / 0 ]