TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

  เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  • หน้าแรก TumCivil.com
  • หน้าแรก Engfanatic 
  • หน้าส่วนตัวของสมาชิก 
  • หน้าหลักอบรม- สัมมนา 

Member Status : Log In : Register  

View Webboard - ดูเว็บบอร์ด

พื้นที่โฆษณา |  ลงโฆษณา  


 

Advertisment
  

 

หัวข้อกระทู้
 " เปิดรับสมัคร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้เปิดรับสมัคร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ม.ศรีปทุม
 
 


 

  

 

หลักสูตร               วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

Doctor of Engineering (Civil Engineering), D.Eng.

หลักสูตร               วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                                Master of Engineering (Civil Engineering), M.Eng.

Lecture1 วันต่อสัปดาห์ (สุดสัปดาห์)

ทำงานวิจัยในงานที่ทำ

จุดเด่นของหลักสูตร

·       - แผนการเรียนสำหรับผู้ทำงานเต็มเวลา ไม่เสียโอกาสทางวิชาชีพ

·        - ทำงานวิจัยในงานที่ทำ เน้นทำงานวิจัยตามประสบการณ์ในงานวิชาชีพ

·        - ครอบคลุมความเชี่ยวชาญด้าน วิศวกรรมโครงสร้าง และวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 

·        - สอนโดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้มข้นด้วยประสบการณ์ และผู้เชี่ยวชาญในวงการวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน และจากสมาคมวิชาชีพต่างๆอาทิเช่นกรรมการสาขาผลกระทบของแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

·        - ความรู้มีความทันสมัยในระดับสากล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในวิชาชีพวิศวกรรม

·       - มีทุนวิจัยจากภาครัฐและอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนงานวิจัยแก้ปัญหาจริงในงานวิศวกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าการศึกษา

·        - สำเร็จการศึกษาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรี (สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) และ ระดับปริญญาโท (สำหรับวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต) จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

·        - ได้คำแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เกณฑ์การรับเข้าการศึกษา

·        - ผลการศึกษา

·        - การสัมภาษณ์

·        - ปัจจัยอื่นๆในความพร้อมในการศึกษา

สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เวลาในการศึกษา

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

·       -  แผนการเรียน2 ปี

·       - เข้าชั้นเรียน 1 วันต่อสัปดาห์  (วันเสาร์หรืออาทิตย์ ตามความเห็นชอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน)

·       - ระยะเวลาเรียนวิชาในชั้นเรียน 16เดือน (24 หน่วยกิต)

(สำหรับผู้จบการศึกษาเดิมที่ไม่ใช่หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์อาจจำเป็นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานเพิ่มเติม)

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

·        - แผนการเรียน 3 ปี แบบทำวิทยานิพนธ์ไม่มีชั้นเรียน

·        - ศึกษาด้วยตนเอง และการปรึกษางานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเป็นรายบุคคล

ประมาณการค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

·        - 198,000 บาท สำหรับ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

·        - 231,000 บาทสำหรับ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.  ไพบูลย์  ปัญญาคะโป

                ผู้อำนวยการหลักสูตร

                กรรมการสาขาผลกระทบของแผ่นดินไหวและแรงลม

                วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตร  สุจินดา 

                การออกแบบคอนกรีตอัดแรงการวิเคราะห์ไฟไนท์อิลิเมนต์ การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ 

                กรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  คมวุธ  วิศวไพศาล

                วิศวกรรมโครงสร้าง การทดสอบโครงสร้างโดยไม่ทำลาย การบริหารงานธุรกิจวิศวกรรม

5. ดร. ณัฐวัฒน์  จุฑารัตน์

                การซ่อมเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

6. ดร.นรินทร์  เผ่าวณิช

                กรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

7. อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

                เทคนิคก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง

 

โครงสร้างหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    รวม 36 หน่วยกิต

วิชาเรียน                    24 หน่วยกิต (วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต และวิชาเลือก 15 หน่วยกิต)

วิทยานิพนธ์               12 หน่วยกิต

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   รวม 48 หน่วยกิต

เป็นแผนการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ไม่มีการเรียนในชั้นเรียน

แผนการเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (2 ปี) รวม 36 หน่วยกิต

กลุ่มความเชี่ยวชาญวิศวกรรมโครงสร้าง

กลุ่มความเชี่ยวชาญวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร

วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต)

วิชาบังคับ (9 หน่วยกิต)

ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรม

ระเบียบวิธีการวิจัยทางวิศวกรรม

การวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูง

การจัดการโครงการก่อสร้าง

กำลังวัสดุขั้นสูง

การปรับปรุงผลิตภาพและการจัดการคุณภาพในงานก่อสร้าง

วิชาเลือก (15 หน่วยกิต)

วิชาเลือก (15 หน่วยกิต)

พลศาสตร์ของโครงสร้าง

การจัดการโครงการก่อสร้างอาคารสูง

ไฟไนท์อิลลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมโครงสร้าง

การจัดการความเสี่ยงในงานก่อสร้าง

     การออกแบบอาคารสูง

ระบบโครงสร้างอาคาร

การออกแบบโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว

การจัดการโครงการหมู่บ้านจัดสรร

การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ 1

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)

 

แผนการเรียนรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (3 ปี) รวม 48 หน่วยกิต

เป็นแผนการเรียนแบบทำวิทยานิพนธ์ ไม่มีการเรียนในชั้นเรียน แต่การให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัยเป็นรายบุคคล

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

 

ที่ตั้ง

อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 11

 

2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์

0 2561 2222,0 2579 1111ต่อ 3003-4

Website

www.spu.ac.th

 

 


 

.

 

 

By : Tum
 D/T: 22/04/2558 01:09
 

จำนวนคนอ่าน 2104 คน จำนวนคนโหวต 28 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 21 คน
75.00 %
ไม่เห็นด้วย 7 คน
25.00 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที
กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com