TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

  เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  • หน้าแรก TumCivil.com
  • หน้าแรก Engfanatic 
  • หน้าส่วนตัวของสมาชิก 
  • หน้าหลักอบรม- สัมมนา 

Member Status : Log In : Register  

View Webboard - ดูเว็บบอร์ด

พื้นที่โฆษณา |  ลงโฆษณา  


 

Advertisment
  

 

หัวข้อกระทู้
 " เอกสารคู่มือเตรียมสอว กว. ฉบับเฉลยแสดงวิธีทำ (ไม้ตองเสียเวลาติว อ่านเองได้เลย) "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้เอกสารคู่มือเตรียมสอว กว. ฉบับเฉลยแสดงวิธีทำ (ไม้ตองเสียเวลาติว อ่านเองได้เลย)
 
 


 คู่มือเตรียมสอบ กว.เพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม

ได้จัดทำคู่มือเตรียมสอบ กว. หรือ การสอบขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

1.หมวดวิชาพื้นฐานวิศวกรรม ที่ทุกสาขาต้องสอบ (วิศกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตาหการวิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี) คือ

- วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering Machanics-statics) วิชาบังคับ

2.หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา คือ

- ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสิมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) วิชาบังคับ 

- ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (Timber and Steel Design ) วิชาบังคับ 

- ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics ) วิชาบังคับ 

- บริหารงานก่อสร้างและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

(Construction Management & Environmental Systems and Management) วิชาเลือก

- วิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis ) วิชาบังคับ 

- ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures ) วิชาบังคับ 

โดยมีข้อแนะนำในการสอบดังนี้
1.ในการสอบในหมวดวิชาพื้นฐานวิศกรรมที่ทุกสาขาต้องสอบนั้น ได้แก่
วิชากลศาสตร์วิศวกรรม ( Engineering Machanics-statics) 25 ข้อ
                        วิชาเขียนแบบ (Engineering Drawings) 25 ข้อ
วิชาคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) 25 ข้อ
วิชาวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 25 ข้อ
จะสอบผ่านเมื่อได้คะแนนรวมกัน 60 % ขึ้นไป
(แนะนำ; เน้นหนักที่วิชาเขียนแบบ และคอมพิวเตอร์ ให้มากที่สุดเพราะเป็นรายวิชาที่จำง่าย และรองลงมาคือวิชากลศาสตร์
เพราะเป็นรายวิชาที่มีการคำนวณ เมื่อเราเน้นที่จะท่องจำ*้วยจำนวณข้อสอบนั้นมีมากและวิชาวัสดุวิศวกรรมถือว่าเป็นวิชาที่ท่องจำได้
ยากที่สุด เราควรแยกรายวิชาที่จำได้ง่ายเอาไว้เป็นหลักและใช้วิชาที่มีการคำนวณเพื่อให้ไม่ต้องจำเยอะ เพราะจะสอบผ่านนั้น ไม่จำเป็น
ที่จะต้องได้ทุกรายวิชา)
2.ในการสอบในหมวดวิชาเฉพาะวิศกรรมโยธา ได้แก่

วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสิมเหล็ก+ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 25 ข้อ
วิชาปฐพีกลศาสตร์ 25 ข้อ
วิชาวิเคราะห์โครงสร้าง+ทฤษฎีโครงสร้าง 25 ข้อ

                        วิชาเลือก 1 รายวิชา 25 ข้อ 
จะสอบผ่านเมื่อได้คะแนนรวมกัน 60 % ขึ้นไป
(แนะนำ; เน้นหนักที่วิชาปฐพีกลศาสตร์ และวิชาเลือก แต่วิชาเลือกที่จะแนะนำคือวิชาบริหารงานก่อสร้างและระบบ

การจัดการสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นรายวิชาที่มีการคำนวณน้อยที่สุดอาศัยหลักการจำ อย่าลืมว่า 3 วิชาหลักนั้น 80% จะเป็นการคำนวณทั้งสิ้น
ถ้าเลือกวิชาที่ 4 เป็นการคำนวณอีกคงยากมากแน่สำหรับจะให้ผ่านไปโดยง่าย แต่ถ้าได้แค่สองวิชานี้ก็ยังคงไม่ผ่าน และค่อยมาเน้น
วิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสิมเหล็กกับออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ถ้าได้สามวิชาหลักที่กล่าวมาแล้ววิชาสุดท้ายคือวิเคราะห์

โครงสร้างและทฤษฎีโครงสร้าง จำแค่ผ่านๆตาก็พอ สาเหตุที่ไม่เลือกในรายวิชานี้เพราะเป็นรายวิชาที่มีรูปภาพเยอะมากและในแนวข้อ

สอบนั้นมีรูปเพียงรูปเดียวแต่สามาถถามหาคำตอบได้หลากหลายมากมายจึงยากแก่การจำ ทีแรกคิดว่าจะจำได้แต่พออ่านไปอ่านมา

จำแทบไม่ได้แทบจะเดาทุกข้อซึ่งผู้จัดทำเอกสารได้ลองทำมาแล้วและได้สอบผ่านโดยไม่ได้อ่านรายวิชาวิเคราะห์โครงสร้างกับทฤษฎี

โครงส้รางและได้แนะนำให้กับผู้ที่เคยติวมาด้วยแล้วทุกคนก็ผ่านแต่จะต้องยอมหนักหน่อยกับวิชาออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

และออกแบบไม้และเหล็กแต่ก็ง่ายกว่าวิเคราะห์และทฤษฎีโครงสร้างเพราะผู้ทำคู่มือเตรียมสอบนี้มิได้ที่จะต้องการขายทุกรายวิชาหรือให้

ซื้อทุกรายวิชา แต่อยากให้ทุกท่านได้สอบผ่านกันจริงๆ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วย)

***สำหรับข้อแนะนำนี้ก็ลองพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ***

จากใจผู้จัดทำ

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 08-2578-2578 
เหมาะสำหรับผู้จะสมัครสอบ กว.และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เพราะนอกจากจะใช้สำหรับสอบ กว.แล้ว

บางมหาวิทยาลัยได้นำข้อสอบของสภาวิศวกรนำไปใช้ในการออกสอบกลางภาคและปลายภาคให้นักศึกษาได้สอบ

มีการเฉลยข้อสอบที่เป็นข้อคำนวณโดยแสดงวิธีทำทุกข้อ บางรายวิชามีจำนวนข้อมากกว่าที่สภาให้โหลด

เพราะข้อสอบที่นำมาทำเฉลยนี้เป็นข้อสอบของรุ่นแรกๆที่สภาเปิดสอบจะมีมากและครอบคลุม

ก่อนสอบ 1-2 วันสภาจะนำข้อสอบของแต่ละรอบออกมาเผยให้โหลดเมื่อโหลดมาแล้วมาเปรียบเทียบกับ
คู่มือเตรียมสอบเพื่อลดจำนวณข้อแต่แนะนำให้ลองทำ ลองเขียน ลอง อ่าน แล้วค่อยเปิดข้อสอบที่สภา
ออกมาให้โหลดก่อนวันสอบแล้วลองทดสอบด้วยตัวเอง

 


 

.

 

 

By :
 D/T: 03/07/2555 20:34
 

จำนวนคนอ่าน 74454 คน จำนวนคนโหวต 67 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 65 คน
97.01 %
ไม่เห็นด้วย 2 คน
2.99 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที
กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 24

สนใจติดต่อ 0987977989
Id line : burutsupab

 
By : ก๊อง
Date/Time : 31/10/2560 14:21

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 23

อยากได้ติดต่อไม่ได้อะครับ เบอร์ที่โทรไปก็ไม่ใช่อะครับ บอกช่องทางติดต่อหน่อยครับ

 

 
By : โชค
Date/Time : 18/10/2559 21:22

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 22

มีของไฟฟ้าขายไหมครับ

 

 
By : CC
Date/Time : 15/01/2559 17:22

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 21

อยากได้เฉลย วิชา Timber and Steel Design มีไหมครับ

 
By : ตั้งใจเรียน
Date/Time : 22/12/2558 20:59

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 20

ซื้อแยกวิชาติดต่อทางไหนครับ ผมอยากได้ soil mechnics

 
By : ืื์์พล
Date/Time : 10/09/2558 10:11

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 19

ของเครื่องกลมีมะครับ

 
By : est
Date/Time : 04/09/2558 15:07

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 18

อยากเห็นเล่มconstruction managemant มี255ข้อหรือมากกว่านั้นครับ และราคาเท่าไรครับ

 
By : ีuntraman
Date/Time : 10/12/2557 22:15

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 17

พอดีจะสอบ กว สาขาโยธา แต่ยังไม่ผ่านวิชาเฉพาะนะค่ะ อยากได้แนวข้อสอบนะค่ะ มีแนวข้อสอบบ้างไหมค่ะ 

 
By : CS Chelzes
Date/Time : 01/09/2557 16:16

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 16

รับจ้างสอน วิชา Engineering Mechanics : Statics และมีเฉลยวิธีทำ ฉบับ ล่าสุด update2556ด้วยครับ สนใจติดต่อมาได้ที่เพจนี้ครับ

https://www.facebook.com/coesolution

 
By : coesolution
Date/Time : 18/04/2557 10:51

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 15

อยากได้ คู่มือเตรียมสอบกว วิชา Engineering Mechanics-statics อยากทราบราคาเท่าไรครับ

ต้องการด่วน

 
By : จีจ้าน้อย
Date/Time : 04/03/2557 21:21

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 14

มีเฉลยวิชาเฉพาะ ของไฟฟ้าไหมครับ อยากได้ด่วนจริงๆครับ

 
By : แบงค์EE
Date/Time : 04/03/2557 14:48

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 13

หมวดวิชาพื้นฐานราคาเท่าไรครับ

 
By : จีจ้าน้อย
Date/Time : 03/03/2557 17:04

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 12

 สนใจ เข้าตามลิ้งค์นี้น่ะครับ


http://www.krusadoug.com/

 
By : burutsupab
Date/Time : 31/07/2555 13:24

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 11

ขายเป็นรายวิชาน่ะครับ

 
By : kong
Date/Time : 09/07/2555 17:23

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 10

ผมได้ กว.นานแล้ว เข้าดูเฉลยละเอียดดี กรณีผมสั่งซื้อเฉพาะวิชาทางโยธา ขายหรือเปล่าครับ ปัจจุบันผมทำงานด้าน cm บางวิชาลืมครับ อยากทบทวนความรู้เก่าๆพร้อมเฉลย หรือว่าขายทั้งชุดไม่แยกขาย 

 
By : aaa
Date/Time : 09/07/2555 16:21

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 9

  ลองดูตัวอย่างจากหนังสือได้น่ะครับ

 
By : burutsupab
Date/Time : 05/07/2555 13:14

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 8

  ลองดูตัวอย่างจากหนังสือได้น่ะครับ

 
By : burutsupab
Date/Time : 05/07/2555 13:12

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 7

  ลองดูตัวอย่างจากหนังสือได้น่ะครับ

 
By : burutsupab
Date/Time : 05/07/2555 13:11

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 6

  ลองดูตัวอย่างจากหนังสือได้น่ะครับ

 
By : burutsupab
Date/Time : 05/07/2555 13:10

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 5

ลองดูตัวอย่างจากหนังสือได้น่ะครับ

 
By : burutsupab
Date/Time : 05/07/2555 13:08

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 4

 ผมว่า ก็เข้าข่ายน่ะครับ แต่ผมลองซื้อมาแล้ว แล้วมาอ่านดู ขอยอมรับว่าเขาทำดีและละเอียดจริง เปิดอ่านคู่กับข้อสอบสภา กระจ่างโดยไม่ต้องเปิดหนังสือทำเลยครับ อย่างน้อยก็ได้คิดบ้าง ไม่ใช่จำอย่าเดียว แต่ก็ต้องมีบางข้อที่ต้องจำ และยังได้แนวทางด้วย มั่นใจขึ้นมากกว่าเดิม ผมว่าดีน่ะครับ เขารวบรวมมาเลย ไม่ต้องตามขอในเวปเลย เพราะผมเคยขอได้มารวบรวมกันยังไม่ครบเลย เขาช่วยรวบรวมมาก็ดีน่ะครับ ผมได้โทรสั่งซื้อโดยตรงเลยและได้คุยกับคนทำ เขาทำมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว แต่ยังไม่นำมาเผย ผมรอวิชาต่อไปอยู่น่ะครับ แต่ผมไม่เห็นด้วยกับกระทู้แรกน่ะครับ เพราะผมว่า เกิน 90 % คนที่ไปสอบน่ะท่องจำเลย ที่วัดได้วัดที่ความจำมากกว่าน่ะครับ ที่ต้องออกมาพูดอย่างนี้ เพราะผมได้รับโทรศัพท์จากคนทำว่าจะคืนเงินที่จ่ายมาและจะยกเลือกการจัดส่ง จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวน่ะครับ เพราะพอเขาเริ่มลงเมื่อไม่กีวันมาเองแต่ยอดจองเขามีมากเลยน่ะครับ แต่ตอนนี้เขาเริ่มเบรกการจองแล้ว ผมคุยกับเขา เขาบอกว่าเขาท้อที่จะทำแล้ว เพราะตอนนี้คนเริ่มไซโค เขาแล้วน่ะครับ ยังไงผมก็เป็นกำลังใจให้ทำต่อน่ะครับ จะเป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่สนใจและตั้งใจจริงๆ

 
By : จริงอย่างเขาว่า
Date/Time : 05/07/2555 11:14

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 3

ทำอย่างนี้เพื่่อการค้าหรือเปล่า

 
By : กขคง
Date/Time : 05/07/2555 09:53

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 2

 เห็นด้วย น่ะ (เราสอบผ่านแล้ว)

 
By : 1234
Date/Time : 05/07/2555 09:23

กรุณา login ก่อนแจ้งลบความคิดเห็นนี้ Comment No.: 1

การทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานกลางให้บัณฑิตจากสถานศึกษาที่แตกต่างกันควรมีความรู้ความสามารถขั้นต่ำ ไม่ใช่เป็นการจำเอาไปสอบเป็นวิศวกร ก.ข.ค.ง. โดยการกวดวิชาหรือท่องจำ (แม้ว่าจริงๆ จะเป็นเช่นนั้นก็ตาม) วิศวกรประเภทนี้เมื่อพบปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนจะแก้ปัญหาไม่ได้ (วิศวกรมีหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในงานวิศวกรรม) สภาวิศวกรไม่ต้องการให้นำการสอบไปทำมาหาเงินใดๆ (เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมานานก่อนจะมีการสอบ) การทำเช่นนั้นน่าจะเป็นการผิดจรรยาบรรณนะครับ


   เรื่องการเฉลยข้อสอบผมได้ทำเฉลยวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยอธิบายวิธีคิดอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ และแจกฟรีด้วย ข้อสอบลักษณะนี้ควรจะเน้นความเข้าใจมากกว่าการคำนวณตัวเลข (เวลาสอบดันห้ามนำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบ) บางข้อขัดกับมาตรฐาน ว.ส.ท. เช่น fs = 0.5fy <= 1700 ksc พอ fy = 4000 ksc กลับใช้ fs = 2000 ksc  บางข้อเฉลยตัวเลือกผิดก็มี อาจารย์ผู้ออกข้อสอบบางท่านเรียนจบก็มาเป็นอาจารย์เลยและไม่ยอมทำงานออกแบบจริงจึงอาจจะขาดความรู้ในเรื่องของกฎหมายควบคุมอาคาร

 
By :
Date/Time : 05/07/2555 08:35


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com