TumCivil.com Engfanatic Club with Training Center

 
 

  Set Home Page   |   BookMark   |   Print    
SMALL NORMAL LARGE

  เมนูหลักที่ใช้บ่อย :
  • หน้าแรก TumCivil.com
  • หน้าแรก Engfanatic 
  • หน้าส่วนตัวของสมาชิก 
  • หน้าหลักอบรม- สัมมนา 

Member Status : Log In : Register  

View Webboard - ดูเว็บบอร์ด

พื้นที่โฆษณา |  ลงโฆษณา  


 

Advertisment
  

 

หัวข้อกระทู้
 " คู่มือเตรียมสอบ สอบครู ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. –VCDติวต่างๆ สิ่งดีๆจาก www.sheetram.com "
 


 
กรุณา login ก่อนแจ้งลบกระทู้นี้คู่มือเตรียมสอบ สอบครู ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. –VCDติวต่างๆ สิ่งดีๆจาก www.sheetram.com
 
 
คู่มือเตรียมสอบ สอบครู ครูผู้ช่วย ครู สพฐ. –VCDติวต่างๆ  สิ่งดีๆจาก www.sheetram.com

WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ ม.รามคำแหง-หนังสือ-คู่มือ-VCD ติว คอร์สติวราชการ เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการข่าวสมัครงานราชการ ฟรี

1.
VCD ติวครูผู้ช่วย สพฐ. ชุด A (ทุกวิชาเอกต้องสอบ) ราคา 2200 บาท รหัส s0557
ติวที่บ้าน ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพื่อเตรียมตัวสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ.

VCDติวสอบราชการ

ติวครู สพฐ. (ตรงตามหลักสูตรใหม่ สอบปี 50 นี้)
ประกอบด้วยหนังสือ 4 เล่ม
1.
ความรอบรู้
2.
ความสามารถทั่วไป
3.
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ชีท 20 ชุด VCD 29 แผ่น/ชม.
บรรยายโดย อ.ทรงพล, ผศ.ดร.ชยพล, อ.สมชัย อ.รัตน์ ปรับปรุงใหม่ล่าสุด เป็นปัจจุบัน ครบทุกเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบครู สพฐ. ครั้งที่ 1/2550
จัดทำโดย..สถาบันวิชาการ SP ACADEMY


2.
คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรู้รอบตัว เล่ม 1  ราคา 250 บาท รหัส s0269
พิเศษ แนวข้อสอบที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุด 2550
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ล่าสุด! ตรงตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ภาค ก ความรอบรู้
-
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
-
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
-
วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
-
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

สารบัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน
คำนำ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการและการศึกษา
-
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
-
ประวัติความเป็นมา สพฐ.
-
ความเป็นมาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ.
-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พงศ. 2542 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
-
พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (พร้อมแบบทดสอบและเฉลย)
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
-
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2548
-
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1209/2549 เรื่องการมอบอำนาจการกำหนดวัดเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่ระเบียบกำหนด
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
-
แบบทดสอบระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
นโยบายของรัฐบาบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-
นโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี)
-
นโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษา (ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน)
-
โรงเรียนรูปแบบใหม่ (นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ)
-
นโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
-
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
-
ยุทธศาสตร์ก่ารพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
-
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา
-
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้แบบ e-Learning
-
การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
-
คอมพิวเตอร์
-
อินเตอร์เน็ต
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
-
วัฒนธรรมไทย
-
ขนมธรรมเนียมประเพณี
-
วัฒนธรรมและประเพณีที่สำคัญของไทย
-
ขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่นไทยภาคต่าง ๆ (ภาคเหนือ, ภาคอีสาน, ภาคกลาง, ภาคใต้)
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์)
2.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2550 - 2554
3.
เศรษฐกิจพอเพียง
4.
นโยบายทิศทางการปฏิรูปการศึกษา
5.
โรงเรียนรูปแบบใหม่ 5 รูปแบบ
6.
นโยบายหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
7.
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
8.
ความเคลื่อนไหวและความรู้ทั่วไป
จำนวนหน้า 602 หน้า


รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

3. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เล่ม 2 ราคา 200บาท รหัส s0270
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ล่าสุด! ตรงตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
พิเศษ แนวข้อสอบที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุด 2550
ภาค ก ความสามารถทั่วไป
-
ความสามารถด้านตัวเลข
-
ความสามารถด้านภาษาไทย
-
ความสามารถด้านเหตุผล

 

สารบัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน
คำนำ
ภาค ก ความสามารถทั่วไป
แบบทดสอบทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐาน
1.
ความสามารถด้านตัวเลข
-
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
-
คณิตศาสตร์เทคนิค
-
ประเภทอนุกรม
-
ประเภทแผนภูมิ และกราฟ
-
แบบทดสอบความสามารถด้านตัวเลข พร้อมเฉลย
2.
ความสามารถด้านภาษาไทย
ส่วนที่ 1 หลักภาษาไทย
1.
ลักษณะทั่วไปของภาษาไทย
2.
เสียงและอักษรไทย
3.
ไตรยางศ์ (อักษรสามหมู่)
4.
การผันเสียงวรรณยุกต์
5.
พยางค์และคำ
6.
ชนิดของคำไทย
7.
คำในภาษาไทย
8.
หลักการเขียนคำไทย
9.
หลักการอ่านภาษาไทย
-
แบบทดสอบพร้อมเฉลย
ส่วนที่ 2 ความเข้าใจภาษา
-
การสรุปความ
-
การแปลความ
-
การตีความ
1.
การตั้งชื่อเรื่อง
2.
รูปแบบคำประพันธ์
3.
รสวรรณคดี
4.
โวหาร
5.
ภาพพจน์
6.
น้ำเสียง
7.
สัญลักษณ์
-
แบบทดสอบพร้อมเฉลย
ส่วนที่ 3 การใช้ภาษา
1.
การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ
-
แบบทดสอบพร้อมเฉลย
2.
การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
1)
วลี และประโยค
2)
ส่วนประกอบของประโยค
3)
รูปของประโยค
4)
เนื้อความของประโยค
5)
ชนิดของประโยค
6)
ประโยคที่ถูกต้องตามหลักภาษา
-
แบบทดสอบพร้อมเฉลย
3.
การเขียนเรียงความ
-
แบบทดสอบพร้อมเฉลย
3.
ความสามารถด้านเหตุผล
ก. สรุปเหตุผล พร้อมแบบทดสอบและเฉลย
ข. การจับใจความและสรุปความ พร้อมแบบทดสอบและเฉลย
ค. การจัดประเภท พร้อมแบบทดสอบ และเฉลย
ง. อุปมา-อุปไมย พร้อมแบบทดสอบ และเฉลย
-
รวมข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล พร้อมเฉลย
4.
รวมแนวข้อสอบ (บรรจุครูผู้ช่วย) ภาค ก ความสามารถทั่วไป


รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

 

4. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย ภาค ก. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เล่ม 3 ราคา 200 บาท รหัส s0271
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.
ล่าสุด! ตรงตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
พิเศษ แนวข้อสอบที่ทันสมัย ปรับปรุงล่าสุด 2550
ภาค ก ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-
หลักการศึกษา
-
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-
การจัดกระบวนการเรียนรู้
-
จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
-
สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
-
การวัดและประเมินผลการศึกษา

 

สารบัญ
หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน
คำนำ
ภาค ก วิชาการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตอนที่ 1 หลักการศึกษา
-
ความหมายของการศึกษา
-
ความมุ่งหมายของการศึกษา
-
ปรัชญาการศึกษา
-
หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พงศ. 2542
-
แนวคิด ทฤษฎี ทางการศึกษา ของนักการศึกษา
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (40 ข้อ)
ตอนที่ 2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
-
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
-
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย
-
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548
-
หลักสูตรสถานศึกษา
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (20 + 70 = 90 ข้อ)
ตอนที่ 3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
-
การจัดกระบวนการเรียนรู้
-
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (35 ข้อ)
ตอนที่ 4 จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
-
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา
-
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา
-
ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาแนะแนว
-
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง (พ.ศ. 2548)
-
ศาสตร์และศิลป์ของการแนะแนว
-
ศัพท์ทางจิตวิทยา
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (60 ข้อ)
ตอนที่ 5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
-
ความรู้เกี่ยวกับสื่อการศึกษา
-
ตัวอย่างสื่อการศึกษา
-
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-
ตัวอย่างนวัตกรรมทางการศึกษา
-
คอมพิวเตอร์
-
อินเตอร์เน็ต
-
ปณิธานศัพท์นวัตกรรมทางการศึกษา
-
การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษา
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (50 ข้อ)
ตอนที่ 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
-
ความรู้เบื้องต้น การวัดและประเมินผล
-
พฤติกรรมทางการศึกษา
-
เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
-
การหาคุณภาพของเครื่องมือ
-
สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและประเมินผล
-
การวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2548
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (45 ข้อ)
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
-
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
-
การวิจัยในชั้นเรียน
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (15 ข้อ)
การประกันคุณภาพการศึกษา
-
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
-
ระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
-
มาตราฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
-
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (25 ข้อ)
จำนวนหน้า 468 หน้า
รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์


5.
คู่มือเตรียมสอบ ครู สพฐ เล่ม 1 ราคา 220 บาท รหัส s0297
หลักสูตรการ สอบ รวมกฎหมายและระเบียบครู สพฐ.
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
-
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
-
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
-
ระเบียบคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
-
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
-
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
-
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
-
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
-
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
-
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
-
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
-
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
-
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
-
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549

 

สารบัญ
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใตสำนักเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสภาการศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2547
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิดของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและฝึกอบรมภายในประเทศ (ฉบับที่ 2)
กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
พ.ร.บ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บัญชีรายละเอียด 1 แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตัวชี้วัด และระดับคุณภาพในการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกข้อความ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและความประพฤตินักเรียน
แนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา
เฉลยแนวข้อสอบบุคลากรทางการศึกษา
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
ระเบีบบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

รวบรวมและเรียบเรียงโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ. เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร กรมการพัฒนาชุมชน ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 400 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 50 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท

สั่งซื้อได้ ที่ http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2514-1422-3 , 08-5967-9080 Fax : 0-2514-1423 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.00น. )


 

.

 

 

By : sheetram.com
 D/T: 21/08/2550 17:36
 

จำนวนคนอ่าน 8464 คน จำนวนคนโหวต 19 คน

คุณเห็นด้วยกับกระทู้นี้หรือไม่

เห็นด้วย
   ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย 9 คน
47.37 %
ไม่เห็นด้วย 10 คน
52.63 %

หมายเหตุ !!  คลิกที่รูป เมื่อท่านเห็นว่าความเห็นที่แสดง ไม่เหมาะสม  

โดยสมาชิกสามารถใส่ชื่อแจ้งลบไว้ ถ้าถึง 3 ท่าน ระบบจะลบความเห็นนั้นทันที
กระทู้นี้สามารถ ตอบ / แสดงความเห็น ได้ทุกคน
(สมาชิก / วิทยากรจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆ ถ้า Sign - In แล้ว ดู โพสต์ได้หมด)

 
เรียงตาม แสดง


ร่วมแสดงความคิดเห็น (Post comment)
โดย
ไฟล์ประกอบ (.jpg .gif .png .swf .pdf .zip .wma .wmv .txt .mpg)
ข้อความ

  หรือ
รหัส
 


 

 

 Close Windows
     
 

 กลุ่มวิชาการ สาระ แลกปลี่ยนความรู้วิศวกรรม โดยการสนับสนุนของ TumCivil.com

  TumCivil Fan Page (กด Like เพื่อติดตาม)

TumCivil Fan Club (พุดคุย ความรู้-แฟนคลับ)

Civil App (DRMK) (App. ออกแบบ Online)

  Software วิศวกรรม (แบ่งปันกันผ่าน FB)

  กลุ่ม QS & Estimate (ถอดแบบประมาณราคา)

  CSI Berkeley Software (พูดคุย Software)

  SketchUp Thailand (กลุ่ม SketchUp)

  แชร์รายการคำนวณ (แบ่งปันรายการคำนวณ)

    แบ่งปัน E-Book และความรู้ทางวิศวกรร

กลุ่มแบ่งปัน CAD / Drawing

คุยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (คนใช้ CAD อ่าน)

TumCivil Football Club (รวมกลุ่มเตะบอล)

วิศวกร/นายช่าง ประเทศลาว (เพื่อชาวลาว)

กลุ่มภาษาอังกฤษวิศวกรรม (เพื่อรองรับ AEC)

  กลุ่ม สมัครงาน / ลงประกาศงาน - หางาน

  กินไปเที่ยวไปกับนายช่าง


    โปรแกรม Visual RC  (กด Like ติดตาม)      โปรแกรม Quick Design (กด Like ติดตาม)
         Facebook เจ้าของเว็บ - ตั้ม อธิพัชร์ ศรเกตุ
 
 
     
 

 
     
 
     
ความคิดเห็นของคุณ
 หากคุณมีความคิดเห็นเพิ่มเติมสามารถร่วมแสดงความเห็นได้โดยใช้ Form ด้านล่างครับ
  • เคารพกฏกติกาในการใช้งาน สงวนการใช้คำหยาบคายและคำรุนแรงเอาแค่ เหน็บๆกันก็พอครับ
  • เคารพสิทธิของผู้อื่นในการพาดพิง กล่าวหา ว่าร้าย

 * หมายเหตุ

                     =    กระทู้ที่มีผู้ชมสูงสุด   
                    =    กระทู้ที่มีผู้แสดงความเห็นสูงสุด   
                   =    กระทู้ที่มาใหม่
  (reply) =    กระทู้ที่ ตอบ / แสดงความเห็น ได้เฉพาะสมาชิกหรือวิทยากรเท่านั้น
  =    กระทู้ที่มีการ Update
  =    กระทู้ที่มีรูป
  =    กระทู้ที่มีไฟล์ Flash
or  =    กระทู้ที่ตังหรือตอบโดย สมาชิก หรือ วิทยากร
 
 
Copyright Since 2000 ©

การใช้งานระบบ สิทธิประโยชน์อบรม การอบรม - สัมมนา WebService More @ TumCivil
• มาครั้งแรกอ่านที่นี่ครับ
•
การใช้งานระบบ - How to use
•
การสั่งซื้อ - การจอง
•
การชำระเงิน - How to pay
•
Conditions & Policy
•
เกี่ยวกับเรา
•
ติดต่อเรา
• หน้าหลักโครงการ
•
ต่อที่ 1 รับฟรีๆๆ
•
ต่อที่ 2 สะสมแต้ม - ของรางวัล
•
ต่อที่ 3 Member get Member
•
ดูแต้มสะสมคะแนน

• หมวดหลักอบรม - สัมมนา
•
สมาชิก Engfanatic Club
•
รวมรายชื่อวิทยากร
•
บทความทั้งหมด / VDO
•
เว็บบอร์ดรวมทุกหมวด

• หน้าหลัก WebService
•
ขอรหัสผ่านโปรแกรม
•
บริการโปรแกรมบนเว็บ [Online Service]
• หน้าหลัก TumCivil
•
หน้าหลัก Engfanatic
•
หน้าหลัก Downloads
•
เลือกซื้อ Software
ทะเบียนประกอบการพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 7 12 03 0000001 0  "ตั้มซีวิลดอทคอม"  กดเพื่อดูหมายเลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์About | Contact |  ลงโฆษณา
  © Copyright Since 2000 by TumCivil.com (Engineering Software and Training Center) and its affiliate sites TumCivil.com