CEM015 การใช้ Microsoft Project 2016 บริหารโครงการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 6
   [ 19 - 20 สิงหาคม 2560 ]
 CEM015 การออกแบบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพิเศษ และ อาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 11
   [ 20 - 21 กันยายน 2560 ] (พิเศษ 3,900 . + แถมคู่มือ Prokon + Midas GTS NX)
 IES063 การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม MIDAS GEN 2015 รุ่นที่ 4
   [ 7  -  8  ตุลาคม 2560 ]
 IES065 การประยุกต์ใช้ ETABS (2016) ขั้นสูง สำหรับออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 1
   [ 11  -  12  พฤศจิกายน 2560 ]
 IES064 การวิเคราะห์ออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วยโปรแกรม ADAPT PT รุ่นที่ 1
   [ 25 พฤศจิกายน 2560 ]
 STD060 การคำนวณออกแบบและก่อสร้างอาคารด้วยวิธีระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (พร้อมดูงาน) รุ่นที่ 5
   [ 2 - 3 ธันวาคม 2560 ]
 TCC003 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (ส่วนงานโครงสร้าง ประสบการณ์จริง) รุ่นที่ 2
   [ 16 - 17 ธันวาคม 2560 ] [ อบรมที่ จ.เชียงใหม่ ]
 

>>> ดูหลักสูตรอบรมสัมมนาเพิ่มเติม ที่เปิดรับสมัครทั้งหมดได้ที่นี่ <<<